:: NOVOSTI 

   

:: Neke karakteristike Zakona o poreza na dobit
   detaljnije...

:: Osnovna polazišta kod obračuna plaća
   detaljnije...

:: Neki porezno priznati rashodi
   detaljnije...

Neke karakteristike Zakona o poreza na dobit

Stopa poreza na dobitak je 20%. Dobit se utvrđuje kao razlika prihoda i rashoda uvećana i umanjena prema odredbama zakona o  porezu na dobitak. 

Neke bitnije novosti vezane uz izradu porezne bilance su:
- dugotrajnom imovinom smatraju se stvari i prava ciji pojedinacni iznos nabave prelazi 2.000,00 kn.

Stope amortizacije:

za gradevinske objekte

5%

brodove vece od  1000 BRT

5%

za osnovno stado

20%

osobne automobile

20%

nematerijalna imovina

25%

oprema

25%

vozila,osim osobnih automobila

25%

mehanizacija

25%

račuala

50%

računalna oprema i programi

50%

mobilni telefoni

50%

oprema za računalne mreže

50%

ostala nespomenuta imovina

10%


-ove stope amortizacije se mogu udvostručiti

-osobni automobili i dr. sredstva za osobni prijevoz vrijednosti preko 400.000,00 kn po jednom sredstvu ne priznaju se kao porezno priznati rashod po osnovi amortizacije. Prilikom mjesečne amortizacije i obračuna vlastite potrošnje kada je nabavna vrijednost automobila veća od 400.000,00 kn tada se PDV na vlastitu potrošnju obračunava na 30% mjesečne amortizacije do 400.000,00 i na ukupnu amortizaciju iznad 400.000,00 kn.

Amortizacija se može obračunati po stopama nižim od propisanih ako dođe do promjena vijeka uporabe za pojedinu dugotrajnu imovinu. Društvo tada donosi odluku o promjeni računovodstvene politike u vezi s obračunom amortizacije.Ako je amortizacija obračunata po stopama većim od propisanih(udvostručenih) tada treba izračunati razliku i povećati poreznu osnovicu u Obrascu PD.

-porezno priznati rashod predstavlja i otpis potraživanja koja su zastarjela i koja u svakom pojedinom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kn po pojedinom dužniku i pojedinačnom računu koji nije fizička osoba.

- reklamni predmeti s nazivom tvrtke ili proizvoda i drugog oblika reklame do 80,00 kn pojedinačne vrijednosti sa pdv-om, ako se daju potrošacima ne smatraju se reprezentacijom. Reprezentacijom se ne smatraju izdaci za reklamu i promidžbu tvrte koji su veci od 80.00 kn, a nastali su kao oglasi u novinama i medijima, stvari date za promidžbu u prostorijama ili prodavaonicama tvrtke potrošacima i sl.  

- novac za lijećenje i lijekove može se uplatiti na žiro-račun osoba, a ne samo na račun zdravstvene ustanove, ali ne za zaposlenike tvrtke.

Porezni položaj manjkova:

-porezno dopušteni manjkovi
         -utvrdeni evidencijama o prometu robe po odredenim grupama u skladu s Pravilnikom o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa,kvara i loma prema odlukama komore ili poduzetnika.
         -nastali uslijed više sile, krade, provale i sl. 
         -manjkovi nastali zbog proteka roka trajanja kala rastepa iznad dopuštenog uz utvrdivanje cinjenicnog stanja od strane ovlaštenog djelatnika Porezne uprave.
Na porezno dopuštene manjkove ne obračunava se PDV.

-porezno nedopušteni manjkovi
         -manjkovi na teret tvrtke (prekomjerni ali objektivni) ne postoji odgovornost zaposlenika te se na te manjkove obračunava PDV i 20% poreza po obrascu PD.
         -manjkovi na teret odgovornih osoba (imaju tretman prodaje) kojim se zadužuju odgovorne osobe s obvezom nadoknade. Obračunava se PDV i ako taj manjak tretiramo kao plaću djelatnika zaračunavamo sve poreze i doprinose na plaću.
         -manjkovi na teret članova društva (uz odluku člana da se za utvrđeni manjak tereti njega osobno) ima karakter vlastite potrošnje. Obracunava se PDV i  može se iskazati  kao pozajmica, dani kredit ili predujam dobitka.

Ako je obrtnik  postao obveznik poreza na dobitak po sili zakona ili na vlastiti zahtjev uz završni račun mora predoćiti i početnu bilancu.

 


 

     

  Developed by Nanobit d.o.o © 2018